İli: Eskişehir
İlçesi: Kırka
İşin Konusu: Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Lazer Tarama Tekniği ile Mekanik Tesisat Rölövesinin
Alınması Saha Ölçümlerinin Yapılması Hizmet Alımı işi
İdare: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Yüntem: LİDAR ve Fotogrametri
Yılı: 2014
Proje Hakkında Bilgi:
Yüklenicisi olduğumuz Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Lazer Tarama Tekniği ile Mekanik Tesisat Rölövesinin Alınması Saha Ölçümlerinin Yapılması Hizmet Alımı işi, “Kırka Mekanik Tesisat Altyapı Etüdü” projesi kapsamında tesisat hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik olarak mevcut omega yerlerinin, kondens tankı, kondenstop, vana vb. donanımın yerleşiminin ortaya konulmasını, rölevelerinin çıkartılmasını amaçlamaktadır.
Hayli karmaşık olan mevcut tesisatların ölçüm yöntemi olarak Lazer Tarama (LİDAR) yönteminin kul-lanılmasına karar verilmiştir. LİDAR yönteminin karmaşık veri kümelerinin detaylı ölçülmesindeki başarısının yanı sıra zaman avantajının ve ölçümle birlikte üretilebilecek halihazır harita, animasyon ve görseller gibi ilave yan ürünlerin kullanılması amaçlanmıştır.
Ölçü çalışmalarında LİDAR yönteminin yanı sıra e-scope XR801 model İnsansız Hava Aracı kullanılarak hava fotogrametrisi yöntemi, GPS yöntemi ve klasik yöntemler ile veri toplanmıştır. Ölçü çalışma-larından üretilen Nokta Bulutu ve Stereo Modeller kullanılarak mekanik tesisatın 3 boyutlu çizimleri ile izometrik çizimleri, çalışma alanının ortofotosu ile halihazır haritası, renklendirilmiş nokta bulutu kullanılarak üzerinden ölçü alınabilir 3 boyutlu fabrika modeli ve animasyon videolar üretilmiştir.